JUDr. Petronela Sojková
advokátní kancelář

Naše služby

1. Občanské právo

 • právní porady
 • převody nemovitostí – kupní a darovací smlouvy, nájemní smlouvy na
  nemovitosti včetně bytů, smlouvy o převodu bytové jednotky, včetně
  zajištění a zpracování znaleckého posudku, řešení spoluvlastnických
  vztahů, sousedské spory
 • bytové právo – smlouvy o převodu členských podílů v družstvu,
  zastupování bytových družstev, výpovědi z nájmu bytu, smlouvy k
  výstavbě
 • zastupování v soudním řízení
 • sepisování žalob a odporů proti platebnímu rozkazu
 • vyjádření k žalobě, odvolání
 • řešení majetkových sporů
 • nároky z odpovědnosti za škodu
 • řešení závazků a pohledávek, jednání s věřiteli či dlužníky
 • soudní a mimosoudní vymáhání pohledávek
 • ochrana spotřebitele, uplatňování odpovědnosti za vady prodané věci u prodávajícího
 • závěti, zastupování v dědickém řízení
 • zastupování v exekučních řízeních
 • zastupování poškozeného při dopravní nehodě, jednání s pojišťovnou a policií

2. Rodinné právo

 • rozvod manželství
 • majetková vypořádání manželů
 • úprava poměrů k nezletilým dětem
 • výživné
 • pěstounská péče, osvojení apod.

3. Obchodní právo

 • sepisování obchodních smluv – smlouvy o dílo ve stavebnictví
 • zakládání, změna a rušení obchodních společností
 • směnečné právo
 • řešení obchodních závazků
 • nároky z odpovědnosti za škodu
 • řešení majetkových sporů
 • rušení a likvidace obchodních společností, včetně družstev
 • sepis, posuzování veškerých obchodních smluv a jiných listin, směnek, včetně úschovy listin a peněz
 • zastupování při jednání s protistranou
 • problematika pohledávek a závazků
 • zastupování před soudy všech stupňů
 • zastupování při mimosoudním řešení sporů
 • zastupování v rozhodčím řízení
 • trvalé zastupování firem

4. Trestní právo

 • zastupování osob ve všech stádiích trestního řízení, včetně přestupkového řízení
 • sepis trestního oznámení, opravných prostředků
 • analýza kauzy
 • zastupování poškozených v trestním řízení, včetně uplatnění náhrady škody v trestním řízení
 • zastupování v adhezním řízení
 • zastupování při dopravních nehodách

5. Pracovní právo

 • pracovněprávní spory
 • sepis pracovních smluv
 • zastupování ve sporech o určení neplatnosti výpovědi z pracovního
  poměru, o určení neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru,
  zastupování ve sporech o náhradu škody, včetně škody na zdraví z
  pracovního úrazu a nemoci z povolání
 • právní konzultace v oblasti práva a povinností zaměstnanců a zaměstnavatelů
 • sepis žalob s pracovněprávní problematikou

6. Bezpečná advokátní úschova

 • listin a finanční hotovosti, např. kupní ceny apod. v souvislosti s uzavíráním smluv o převodu nemovitostí

7. Dlouhodobé vedení účetnictví

 • pro živnostníky a firmy

8. Soukromá spisovna

 • uschování dokumentace živnostníků, firem, likvidovaných společností, konkursů, jednání se státním archivem

9. Komplexní správa

 • movitého a nemovitého majetku, správa pohledávek

10. Realitní činnost

 • zprostředkování koupě a prodeje nemovitostí, včetně právního servisu